Bestsellery
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.pyrmax.pl Sprzedawcą jest firma PYRMAX Tomasz Pyra ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 516-076-094- koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora Klienta,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej e-mail: pyrmax@gmail.com.

DEFINICJE

1.Regulamin - niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (jedn. tekst: Dz. U. z2013 r., poz. 1422).

2.Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.pyrmax.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

3.Sprzedawca–Sprzedawcą jest firma PYRMAX Tomasz Pyra ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław.                      NIP 8831091363  REGON 022401450

4.Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5.Konsument– Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.Towar - rzecz ruchoma prezentowana na witrynie Sklepu Internetowego oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę.

7.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

8.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Ceny Towarów są określone indywidualnie w odniesieniu do każdego Towaru.

2.Ceny Towarów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (ceny brutto).

3.Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostarczenia do Klienta, które zostaną doliczone zgodnie z postanowieniami Regulaminu. O kosztach wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów zostaje on dodatkowo poinformowany w trakcie procedury składania Zamówienia.

5.Kupujący może wybrać jedną z dwóch następujących form płatności za złożone

ZAMÓWIENIE I KOSZTY DOSTAWY:

1.Za pomocą serwisu Przelewy24.pl (zalecane)

2. Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 55 1910 1048 2412 6606 0804 0001

3.Płatność przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

1.Warunkiem realizacji Zamówienia płatnego przelewem jest zaksięgowanie dokonanej przez Kupującego wpłaty ceny za zamówione Towary oraz koszty wysyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia, zamówienie uważa się za anulowane przez Kupującego.

2.W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien wpisać w tytule przelewu imię i nazwisko wskazane w formularzu zamówienia oraz numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

3.Sprzedawca wystawi Kupującemu paragon lub fakturę na zakupiony Towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z podaniem numeru NIP Kupującego.

WARUNKI DOSTAWY ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

1.Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia z zastrzeżeniem, że jest dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dostawa Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga dokonania indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie sposobu i kosztów realizacji Zamówienia.

3.Dostawa Towarów odbywać się będzie w sposób określony przez Kupującego w Zamówieniu spośród następujących:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,

b) przesyłka kurierska

1.Koszty dostawy Towarów ponosi Klient, chyba że w trakcie składania Zamówienia nas stronie internetowej Sklepu wyświetlona zostanie informacja wskazująca na darmową dostawę do Klienta.

2.Koszt dostarczenia jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów Klientowi, który wskazał niedokładny bądź błędny adres dostawy.

2.Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: - w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą); - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno; - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę kierując pismo na adres korespondencyjny- PYRMAX Tomasz Pyra ul.Ziemska 8/5 55-011 Siechnice o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Zgłoszenie można również wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : pyrmax@gmail.com

2.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.    Wzór formularza odstąpienia od umowy jest zawarty w załączniku do Regulaminu.

3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy otrzymaną rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.zwrotu rzeczy. 

1.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.Prawo odstąpienia od umowy na określonych powyżej zasadach nie przysługuje Klientowi, który nie jest Konsumentem.

REKLAMACJE

1.Reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy - PYRMAX Tomasz Pyra ul.Ziemska 8/5 55-011 Siechnice albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pyrmax@gmail.com

2.Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.W stosunku do Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4.Towary nie są objęte gwarancją producenta.

5.W przypadku sprzedaży Towaru Klientowi, który nie jest Konsumentem, wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne Towaru, chyba że Sprzedawca podstępnie zataił wadę.

DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

3.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi.

4.Dane osobowe Klienta są przetwarzane są przez Sprzedawcę. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest PYRMAX Tomasz Pyra w Siechnicach ul.Ziemska 8/5 55-011 Siechnice tel.516-076-094 e-mail: pyrmax@gmail.com

5.Dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym (a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt 28 Regulaminu /newseletter/, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną).

6.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się przez Klienta na jego konto w Sklepie Internetowym.

7.Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu umożliwienia realizacji Zamówienia, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2.Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 3.Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 23 stycznia 2015 roku.  - Adresat: PYRMAX Tomasz Pyra, ul.Ziemska 8/5 55-011 Siechnice adres e-mail: pyrmax@gmail.com

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe